Privacybeleid / Privacy policy

Privacyverklaring Huurteam Tilburg

Huurteam Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.huurteamtilburg.nl – info@huurteamtilburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huurteam Tilburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huurteamtilburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huurteam Tilburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten bij je af te leveren;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;

Geautomatiseerde besluitvorming

Huurteam Tilburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huurteam Tilburg) tussen zit.

Huurteam Tilburg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Huurteam Registratiesysteem/Database

Huurteam Tilburg gebruikt dit systeem ten behoeve van het onderhouden van contact met cliënten en het informeren van cliënten over de voortgang van de gevraagde ondersteuning.

Wanneer cliënten van Huurteam Tilburg geen gegevens verstrekken kan Huurteam Tilburg geen ondersteuning bieden. Het is cliënten niet verplicht gegevens te verstrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huurteam Tilburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor alle gegevens welke door cliënten aan Huurteam Eindhoven worden verstrekt. De reden hiervoor is dat Huurteam Tilburg de cliënten gedurende deze periode blijvend van advies en ondersteuning kan blijven voorzien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huurteam Tilburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Huurteam Tilburg verstrekt enkel zeer beperkte gegevens aan de Gemeente Tilburg. De reden voor het verstrekken van (anonieme) gegevens is ten behoeve van het gezamenlijke doel van Huurteam Tilburg en Gemeente Tilburg: bestrijding van misstanden op de particuliere woningmarkt in Tilburg.

Indien u een vraag heeft over de werkwijze van Huurteam Tilburg, een van onze diensten of een klacht, kunnen wij uw contactgegevens delen met de Gemeente Tilburg, maar enkel op aanvraag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huurteam Eindhoven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huurteam Eindhoven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huurteamtilburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Huurteam Tilburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurteam Tilburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huurteamtilburg.nl.

Privacy statement Huurteam Tilburg

Huurteam Tilburg is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact information:

www.huurteamtilburg.nl – info@huurteamtilburg .nl

Personal data we process

Huurteam Tilburg processes your personal data because you use our services and/or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we can process:

– First and last name
– Gender
– Date of birth
– Place of birth
– Address details
– Telephone number
– E-mail address
– Other personal data that you actively provide for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
– Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without this permission, please contact us at info@huurteamtilburg.nl, then we will remove this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Huurteam Tilburg processes your personal data for the following purposes:

– To deliver services to you;
– To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services;
– Inform you about changes to our services;< br>– Sending our newsletter;

Automated decision making

Huurteam Tilburg does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of Huurteam Tilburg).

Huurteam Tilburg uses the following computer programs or systems:

Huurteam Registration System/Database

Huurteam Tilburg uses this system to maintain contact with clients and to inform clients about the progress of the requested support.

When clients of Huurteam Tilburg do not provide any information, Huurteam Tilburg cannot provide support. Clients are not obliged to provide information.

How long we keep personal data

Huurteam Tilburg does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.

We use a retention period of 7 years for all data provided by clients to Huurteam Eindhoven. The reason for this is that Huurteam Tilburg can continue to provide clients with advice and support during this period.

Sharing personal data with third parties

Huurteam Tilburg does not sell your data to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

We use a retention period of 5 years for all data provided by clients to Huurteam Eindhoven. The reason for this is that Huurteam Tilburg can continue to provide clients with advice and support during this period.

If you have a question about the working method of Huurteam Tilburg, one of our services or a complaint, we can share your contact details with the Municipality of Tilburg, but only on request.

Sharing personal data with third parties

Huurteam Tilburg does not sell your data to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Huurteam Tilburg only provides very limited information to the Municipality of Tilburg. The reason for providing the anonymous data is for the common goal of Huurteam Tilburg and the Municipality of Tilburg: Combating abuses in the private housing market in Tilburg.

Cookies, or similar techniques, we use

Huurteam Eindhoven only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Huurteam Eindhoven and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to  info@huurteamtilburg.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Huurteam Tilburg would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact -with-the-authority-personal data/tip-ons

How we protect personal data

Huurteam Tilburg takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@huurteamtilburg.nl.